Udomiteljstvo

ŠTO JE UDOMITELJSTVO?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju i obrazovanju, te osiguravanje drugih potreba.

Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj, na način da se korisnika prihvaća kao člana, uključuje ga se u funkcioniranje obitelji – svakodnevne aktivnosti, druženja i sl.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu – djeca i odrasle osobe dobivaju toplinu, osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu. Udomiteljska obitelj je zamjena za biološku obitelj.

Ako dijete ili odrasla osoba ne može živjeti u vlastitoj obitelji , tada je smještaj u udomiteljsku obitelj najbolji izbor.

 

Vrste udomiteljstva prema potrebama korisnika koji se smještavaju:

-tradicionalno udomiteljstvo

-specijalizirano udomiteljstvo

-hitno udomiteljstvo

-povremeno udomiteljstvo

Vrste udomiteljstva prema statusu udomitelja:

-nesrodničko udomitljstvo

-srodničko udomiteljstvo

Vrste udomiteljstva prema dobi korisnika:

-udomiteljstvo za djecu

-udomiteljstvo za odrasle osobe

Zašto postati udomitelj?

*jer želite dijeliti s drugima

*jer želite pomagati

*jer ste odlučili s potrebitima podijeliti sreću, ljubav i dom

*jer želite ostvariti nešto što traje zauvijek

*jer želite novi smisao života

*jer želite doprinositi sebi, drugima i široj zajednici

*jer želite nekome osigurati sigurnost i pripadnost

*jer želite imati drugačiji pogled na svijet

*jer Vas naprosto NETKO TREBA!!!

Udomljavanje djece

Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ,mentalnim intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima odnosno s problemima u ponašanju.

Udomljavanje odraslih osoba

U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, starije i nemoćne osobe, osobe s tjelesnim, mentalnim ili intelektualnim oštećenjima.

Udomiteljska obitelj za djecu može udomiti najviše troje djece u dobi od 0 do 18 godina života odnosno do završetka školovanja.

Udomiteljska obitelj za odrasle osobe može udomiti najviše četiri odrasle osobe koje su stare , nemoćne ili bolesne ili osobe s mentalnim ili intelektualnim oštećenjima o kojima ne može brinuti biološka obitelj.

Udomitelj može biti punoljetna osoba mlađa od 60 godina.

Da bi se postalo udomitelj, osoba i članovi obitelji trebaju ispunjavati Zakonom propisane uvjete u pogledu stambenog prostora (korisnik mora živjeti kao član obitelji udomitelja) kao i u pogledu nekih osobina koje se odnose na samog udomitelja punoljetne članove udomiteljske obitelji u pogledu nekažnjavanja za određena kaznena djela, udomitelj ne može biti osoba koja je lišena poslovne sposobnosti kao i osoba kojoj je izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite te obitelj u kojoj je prisutno nasilje u obitelji.

Osobe koje su zainteresirane za udomiteljstvo, molimo Vas da se obratite socijalnom radniku Centra zaduženom za udomiteljstvo, kako biste u inicijalnom razgovoru dobili sve potrebne informacije.

Udomitelj

Potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole za obavljanje udomiteljstva:

 1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA
 2. DOMOVNICA (za sve članove obitelji)
 3. RODNI LIST (za sve punoljetne članove obitelji)
 4. DOKUMENT O ZAVRŠENOM ŠKOLOVANJU (preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi)
 5. LIJEČNIČKA POTVRDA liječnika opće medicine, da osoba ne boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnosti (za sve punoljetne članove obitelji)
 6. POTVRDA O PLAĆI/MIROVINI za zadnja 3 mjeseca (za članove obitelji koji ostvaruju navedena primanja), ili potvrda HZZ-a o primanju naknade za nezaposlene
 7. IZVOD IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA (kao dokaz posjedovanja nekretnine) ili preslika Ugovora o najmu stambenog prostora (za trajanje od najmanje 4 godine)
 8. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE (ili original na uvid)
 9. Potpisana SUGLASNOST punoljetnih članova obitelji za bavljenje udomiteljstvom
 10. OIB za sve punoljetne članove obitelji
 11. Izjava članova obitelji da su suglasni s obavljanjem udomiteljstva
 12. Preslika ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (u slučaju da je ugovor sklopljen)
 13. Uvjerenje za podnositelja zahtjeva i sve punoljetne članove kućanstva da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i da nisu nepravomoćno osuđeni za kaznena djela

Kako izgleda obrada potencijalnih udomitelja?

Tijek obrade potencijalne udomiteljske obitelji:
1.    Podnošenje zahtjeva nadležnom Centru za socijalnu skrb
2.    Dostavljanje potrebne dokumentacije
3.    Intervju sa socijalnim radnikom i psihologom
4.    Obilazak obitelji i utvrđivanje stambenih i dr. prilika
5.    Davanje stručne ocjene
6.    Edukacija (osposobljavanje) udomitelja
7.    Izdavanje dozvole na rok od 5 godina
8.    Priprema na smještaj korisnika
9.    Smještaj korisnika

Prilikom podnošenja zahtjeva za bavljenje udomiteljstvom potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1.    Preslika osobne iskaznice svih punoljetnih članova obitelji
2.    Rodni listovi za sve članove obitelji
3.    Preslika domovnice za sve članove obitelji
4.    Suglasnost odraslih članova obitelji
5.    Potvrda o nekažnjavanju
6.    Liječnička potvrda liječnika opće medicine, da osoba ne boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnosti (za sve punoljetne članove obitelji)
7.    Potvrda o  plaći/mirovini za zadnja 3 mjeseca (za članove obitelji koji ostvaruju navedena primanja) ili potvrda HZZ-a o primanju naknade za nezaposlene
8.    Izvadak iz zemljišne knjige (kao dokaz posjedovanja nekretnine)

 

Propisi koji reguliraju područje udomiteljstva

 • Zakon o udomiteljstvu (Narodne novine  115/2018)
 • Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva (Narodne novine 63/119)
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji (Narodne novine 63/119)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaju obrasca izvješća udomitelja (Narodne novine 63/119)
 • Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine  157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20 )
Skip to content