Socijalne usluge

Socijalne usluge su  sve aktivnosti , mjere i programi namijenjeni  sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća  pojedinaca, obitelji , skupina i zajednica , te  poboljšanju  kvalitete njihovog života u zajednici.
Socijalne usluge  se pružaju korisnicima  u njihovoj obitelji i lokalnoj zajednici  kao  izvainstitucijske  usluge, ili kao institucijske usluge koje se ostvaruju   smještajem korisnika  u domovima socijalne skrbi. 
Centar za socijalnu skrb   osigurava korisniku izvaninstitucijske  usluge , a samo iznimno  ako se  na taj način  ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika u cijelosti,   korisniku se priznaje smještaj  u domu socijalne skrbi. 
Socijalne usluge  se  mogu pružati privremeno, povremeno ili stalno ovisno o potrebama,i najboljem interesu korisnika, a osiguravaju se kao usluge  za djecu, mladež i obitelj, i usluge za odrasle osobe.
Socijalne usluge uključuju i Socijalnu akciju kao aktivnost usmjerenu na promicanje prava korisnika i jačenje socijalne mreže,  povezivanjem svih pružatelja socijalnih usluga u zajednici  u cilju  poboljšanja kvalitete života .
Radi sigurnosti korisnika u situacijama koje ugrožavaju njegov život , zdravlje i dobrobit socijalne usluge se osiguravaju  24 sata dnevno  u obliku hitnih intervencija.
U tu svrhu Centar za socijalnu skrb Ploče ima osigurano dežurstvo jednog stručnog radnika koji izvan  radnog vremena Centra ,  na poziv policije  sudjeluju u   žurnim postupcima zaštite dobrobiti  posebno osjetljivih skupina korisnika.

Vrste socijalnih usluga

1. prva socijalna usluga

2. savjetovanje i pomaganje

3. pomoć u kući

4. psihosocijalna podrška

5. rana intervencija

6. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

7. boravak

8. smještaj

9. organizirano stanovanje


1. Prva socijalna usluga
• informiranje korisnika o socijalnim uslugama i pružateljima usluga, pomoć korisniku pri utvrđivanju njegovih potreba, početnu procjenu resursa korisnika te podršku i pomoć pri izboru prava iz sustava socijalne skrbi

 

2. Usluga savjetovanja i pomaganja
• pruža se korisniku radi prevladavanja nedaća i teškoća u vezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću, teškoćama u razvoju, uključivanjem u svakodnevni život nakon duljega boravka u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja socijalnih usluga, zdravstvenoj ili penalnoj ustanovi, te u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima

3. Usluga pomoći u kući
• može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe:
• koja nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelj, bračni drug i djeca,
• koja nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
• ako prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 300% osnovice (1.500,0 kuna), odnosno ako je prihod samca ili po članu kućanstva između 300% i 400% (1.500,00 – 2.000,00 kuna), korisniku se priznaje pravo na 50% cijene troškova  
• ako je na području njezinog prebivališta, pod uvjetima i na način propisan Zakonom, moguće osigurati takvu pomoć.
• pravo na uslugu pomoći i njega u kući može obuhvatiti:
 organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.),
 obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),
 održavanje osobne higijene ((pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
 zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

4. Usluga psihosocijalne podrške
• priznaje se djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja

• pruža se korisniku u njegovoj obitelji, odnosno u obitelji udomitelja, a može se odrediti u trajanju do 5 sati tjedno,
• priznaje se na temelju prethodno pribavljenog mišljenja pružatelja usluga o vrsti, trajanju i učestalosti usluge.

5. Usluga rane intervencije
• pruža se djeci i roditeljima, odnosno udomiteljima za djecu u njihovom domu ili kod pružatelja usluge, radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti,
• pruža se djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće, u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života,
• korisnik kojemu se pružaju usluge rane intervencije ne može istodobno koristiti usluge psihosocijalne podrške.

6. Usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
• pruža se odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama, pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija),
• priznaje se nakon prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove i ocjene pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge.

7. Usluga boravka
• cjelodnevni (6-10 sati) i poludnevni boravak (4-6 sati dnevno),
• uključuje pružanje usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranjem slobodnog vremena, organiziranog prijevoza te drugih usluga, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika,

 

8. Usluga smještaja
• privremeni i dugotrajni smještaj,
• privremeni smještaj priznaje se: u kriznim situacijama, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa, smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te u drugim slučajevima propisanim Zakonom.                  

• dugotrajni smještaj priznaje se: djetetu bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, osobi s invaliditetom, funkcionalno ovisnoj starijoj osobi, osobi nesposobnoj za rad koja se našla u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na neki drugi način.                    

• dugotrajni smještaj neće se priznati osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, kojoj pomoć mogu pružiti članovi obitelji, te osobi koja svojim prihodom ili imovinom može u cijelosti podmiriti troškove smještaja            

9. Usluga organiziranog stanovanja

• poseban oblik smještaja jedne ili više osoba zajedno, u pravilu do osam osoba, tijekom 24 sata dnevno, uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, rekreacijskih i drugih potreba.

PLAĆANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA

Odrasli – korisnik je dužan svim svojim prihodima sudjelovati u plaćanju troškova smještaja. Ukoliko su prihodi nedostatni , dužan je prodati imovinu. Ako ni u tom slučaju nije u mogućnosti podmiriti troškove smještaja, razliku do pune cijene smještaja dužni su platiti zakonski obveznici uzdržavanja (djeca) na temelju nagodbe sklopljene sa centrom za socijalnu skrb.

Djeca   roditelji djeteta dužni su plaćati troškove smještaja u cijelosti ili sudjelovati u plaćanju usluge, osim ako su korisnici zajamčene minimalne naknade. Roditelji ili drugi obveznici uzdržavanja sklapaju sa centrom za socijalnu skrb nagodbu o plaćanju koja ima snagu ovršne isprave. Dijete koje ima prihode sudjeluje vlastitim prihodima u plaćanju smještaja do visine 50% prihoda. Dijete svojom imovinom ne sudjeluje u plaćanju troškova smještaja.

Skip to content