Obvezno savjetovanje prije razvoda braka

KAKO POKRENUTI  POSTUPAK RAZVODA BRAKA ?

Razvod braka reguliran je odredbama Obiteljskog zakona (NN 103/15)

Uz tužbu i prijedlog za sporazumni razvod braka, potrebno je priložiti slijedeće:

 • izvješće o obveznom savjetovanju Centra za socijalnu skrb
 • plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (ako imaju maloljetnu djecu)
 • izvješće medijatora (ukoliko se provodi medijacija)

 

ŠTO  JE OBVEZNO SAVJETOVANJE:

 

 • oblik pomoći članovima obitelji pri donošenju sporazumne odluke o obiteljskim odnosima pri čemu se vodi posebna briga o zaštiti obiteljskih odnosa u kojima sudjeluje dijete te o pravnim posljedicama nepostizanja sporazuma i pokretanju sudskih postupaka u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta
 • sudjeluju članovi obitelji osobno bez punomoćnika
 • obvezno savjetovanje provodi stručni tim centra za socijalnu skrb – pravnik, socijalni radnik i psiholog.

 

Koji su dokumentni potrebni?

 

 • uz zahtjev za obvezno savjetovanje potrebno je priložiti vjenčani list, rodni list za maloljetnu djecu
 • dobro bi bilo već na prvi termin razgovora donijeti plan roditeljske skrbi
 • nadležnost centra određuje se prema mjestu djetetova prebivališta, odnosno boravišta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta, odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova

 

Vrste obveznog savjetovanja:

 

 • prije razvoda braka u kojem postoje zajednička maloljetna djeca
 • prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom

Ne provodi se:

 

 • kad su jedan ili oba bračna druga lišena poslovne sposobnosti, a nisu u stanju shvatiti značenje i posljedice postupka niti uz stručnu pomoć
 • kad su jedan ili oba bračna druga  nesposobna za rasuđivanje
 • kad jedan ili oba partnera nemaju prijavljeno prebivalište, boravište ili adresu stanovanja

Stručni tim centra upoznaje partnere s pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka, odnosno pokretanja sudskog postupka u vezi s djetetom, procjenjuju njihovu spremnost da uz stručnu pomoć i podršku prevladaju poteškoće te sastave plan o roditeljskoj skrbi, informiraju ih o obiteljskoj medijaciji i dr.

 

Po okončanju postupka centar sastavlja izvješće u kojem se navodi sljedeće:

 

 • tko je sudjelovao u postupku
 • spremnost svake stranke na sporazumno rješavanje spora
 • spremnost svake stranke na sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji u slučaju kad sporazum izostane
 • tko namjerava pokrenuti sudski postupak
 • jesu li bračni drugovi upoznati s pravnim posljedicama nepostizanja sporazumnog plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
 • tvrdnje o obiteljskom nasilju, ako se navode

Izvješće o obveznom savjetovanju dostavlja se strankama u roku od šezdeset dana od dana primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja prije razvoda braka, a trideset dana od dana primitka zahtjeva za provođenje obveznog savjetovanja radi rješavanja pitanja ostvarivanja roditeljske skrbi ili osobnih odnosa u vezi s djetetom.

Izvješće o obveznom savjetovanju vrijedi šest mjeseci od dana kad je okončano obvezno savjetovanje.

 

UPAMTITE:

 

 • razgovarajte s djecom i pravovremeno ih pripremite na promjene koje će uslijediti nakon razvoda braka
 • stavite potrebe svoje djece na prvo mjesto
 • ako se razvodite od partnera, ne razvodite se od djeteta – roditelj ste mu do kraja života i odgovorni ste za svoj odnos djetetom
ZAŠTITA PRAVA I DOBROBITI DJECE

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece

Roditelji su dužni i odgovorni štititi prava i dobrobit djeteta, a u određenim slučajevima i drugi članovi bliže obitelji.

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta određuju se roditeljima i drugim osobama kojima je djelomice ili u cijelosti povjereno pravo na ostvarivanje skrbi o djetetu.

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta određuju se na temelju stručne procjene, ako se utvrdi da je došlo do povrede djetetovih prava i dobrobiti ili da su prava, dobrobit i razvoj djeteta ugroženi.

Prava djeteta smatraju se ugroženima ako je skrb o djetetu neodgovarajuća ili ako dijete ima psihosocijalne poteškoće koje se očituju kroz ponašanje, emocionalne, školske i druge probleme u djetetovu odrastanju ili ako postoji vjerojatnost da će do toga doći.

Roditelji i druge osobe koje skrbe o djetetu dužne su u postupcima radi zaštite prava i dobrobiti djeteta surađivati te omogućiti centru uvid u stambene prilike, davati istinite osobne i obiteljske podatke kao i podatke o prihodima i imovini.

Roditelji i druge osobe koje ostvaruju skrb o djetetu dužne su obavještavati nadležni centar o svakoj promjeni adrese stanovanja.

Svatko je dužan prijaviti centru povredu djetetovih osobnih i imovinskih prava.

Povreda osobnih prava podrazumijeva osobito:

 • tjelesno ili mentalno nasilje,
 • spolne zlouporabe,
 • zanemarivanje ili nehajno postupanje,
 • zlostavljanje ili izrabljivanje djeteta.

Centar može odrediti:

 • žurnu mjeru izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji
 • upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu
 • mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu
 • mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu

Sud može donijeti odluku o:

 • privremenom povjeravanju djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji zabrani približavanja djetetu
 • oduzimanju prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
 • povjeravanju djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji i lišenju prava na roditeljsku skrb.

Dok traje mjera privremenog povjeravanja i smještaja djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji roditelji imaju sva prava i dužnosti u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi o djetetu, osim prava na stanovanje s djetetom i s tim u vezi na svakodnevnu skrb o djetetu.

Roditelji imaju pravo i dužnost ostvarivati osobne odnose s djetetom za vrijeme trajanja mjere privremenog povjeravanja djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom imaju i druge osobe na temelju odluke suda.

Roditelj je dužan osigurati uvjete za povratak djeteta u obitelj te nadležni centar za socijalnu skrb obavijestiti o svakoj promjeni adrese stanovanja.

Pravo na roditeljsku skrb može rješenjem suda biti vraćeno, ako prestanu razlozi zbog kojih je roditelj bio lišen prava na roditeljsku skrb, osim ako dijete prije toga bude posvojeno.

PRIVREMENO UZDRŽAVANJE

Obveza uzdržavanja djece je zakonsko pravo i obveza roditelja određena Obiteljskim zakonom (NN 103/15).

Ukoliko roditelji žive odvojeno, a roditelj sa kojim dijete ne živi, ne doprinosi za uzdržavanje djeteta, tada drugi roditelj može tužbom tražiti sud da sud presudom obveže roditelja obveznika uzdržavanja na plaćanje uzdržavanja djeteta.

Ukoliko postoji odluka/presuda kojom je roditelju određena obveza uzdržavanja za dijete, a isti ne doprinosi za uzdržavanje djeteta ili to čini neredovito ili u manjim iznosima od utvrđenog, tada drugi roditelj može kod nadležnog Općinskog suda prijedlogom zatražiti ovrhu  koja se može provesti na novčanim sredstvima, nekretninama i pokretninama  u vlasništvu ili suvlasništvu obveznika plaćanja uzdržavanja.

Sukladno čl. 7. st. 1. i 4. Zakona o privremenom uzdržavanju (NN br. 92/14) ako roditelj koji uzdržava dijete ne uspije u navedenim sudskim postupcima odnosno ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovom uzdržavanju u visini propisanoj Zakonom, ima pravo na privremeno uzdržavanje djeteta- djece ukoliko drugi roditelj ne ispunjava u cijelosti ili djelomično svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnog postupka radi ostvarivanja uzdržavanja.

Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta traje sve dok obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati obvezu uzdržavanja najmanje u iznosu koji je Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja, a najdulje do tri godine, a pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom Centru za socijalnu skrb.

Centar će tražiti od obveznika uzdržavanja povrat isplaćenih iznosa privremenog uzdržavanja, te ako ne plati u roku od 8 dana od dostave rješenja, dostavit će se potrebna dokumentacija Općinskom državnom odvjetništvu koji zastupa RH, radi traženja povrata isplaćenih iznosa.

RASPOLAGANJE IMOVINOM DJETETA

Dana 1. studenog 2015. godine  na snagu je stupio novi Obiteljski zakon (»Narodne novine«, br. 103/15) koji u svom čl. 98. st. 3. propisuje da za raspolaganje vrjednijom imovinom i imovinskim pravima djeteta roditelji moraju zatražiti odobrenje suda u izvanparničnom postupku.

Skip to content