Centar za socijalnu skrb na temelju svojih ovlasti

1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,
2. provodi izvršenja rješenja,
3. vodi propisane očevidnike,
4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,
10. vodi evidenciju posvojitelja.


Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.
Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:


1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
2. obavlja stručno-analitičke poslove,
3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne)
samouprave,
8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica,
14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

Upravno vijeće

Centrom za socijalnu skrb Ploče upravlja Upravno vijeće u sastavu 3 predstavnika osnivača, 1 predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave i 1 predstavnik radnika Centra i to kako slijedi:

Ivan Žderić, prof. tjelesne i zdravstvene kulture – predsjednik

Kata Dugandžić, mag.oec – zamjenica predsjednika

Anja Bagarić, dipl.pravnica – član

Marjan Scipioni, dipl.kateheta – član

Jelena Medak, dipl. socijalna radnica – predstavnica radnika

Statut Centra

Centar za socijalnu skrb ima statut kojim se pobliže uređuje ustroj centra za socijalnu skrb, tijela, njihova nadležnost i način odlučivanja te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti.Statut centra za socijalnu skrb donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Financiranje

Centar za socijalnu skrb Ploče  financira se iz dva izvora i to sredstva državnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika, dok u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije se osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

Za financiranje centara za socijalnu skrb u državnom proračunu osiguravaju se sredstva za:

  • rashode za zaposlene
  • materijalne rashode
  • rashode za nabavu nefinancijske imovine

U proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za materijalne rashode i financijske rashode Centra za socijalnu skrb Ploče, i to:

  • naknade troškova zaposlenima
  • rashode za materijal i energiju
  • rashode za usluge
  • ostale nespomenute rashode poslovanja
  • financijske rashode

 

Ukupan proračun Centra za socijalnu skrb Ploče na godišnjoj razini iznosi oko 9.000.000,00 kuna.

.

Stručno vijeće Centra

Centar za socijalnu skrb Ploče  ima Stručno vijeće  koje raspravlja i ravnatelju daje prijedloge i mišljenja  o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i Statutom, a čine ga svi stručni djelatnici Centra.

Radnici Centra

U Centru za socijalnu skrb Ploče  zaposleno je ukupno 12 radnika. Od navedenog broja zaposlenih je 8 stručnih radnika i 4 radnika koji obavljaju administrativne, financijske, računovodstvene i tehničke poslove. Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnik, psiholog  i  pravnik. Poslovi se zavisno o problematici  obavljaju timski ili pojedinačno. Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

Suradnja

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Ploče surađuje i razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva , volonteri , službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.

Skip to content